"ศูนย์สมาร์ทเทค"

มุ่งพัฒนาความปลอดภัยทางด้านอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร
ด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีที่ทันสมัย

งานวิจัยและพัฒนา

บริษัทศูนย์สมาร์ทเทค จำกัด ก่อตั้งขึ้นจากการที่ผู้บริหารบริษัท เล็งเห็นความสำคัญถึงการวิจัยพัฒนาสินค้าเพื่อทดแทนการใช้ยาปฏิชีวนะ ลดการใช้สารเคมีในปศุสัตว์ โดยใช้นวัตกรรมด้าน นาโนเทคโนโลยี และ ไบโอเทคโนโลยี เพื่อความปลอดภัยทางด้าน Food Safety และ สิ่งแวดล้อม รวมถึงสุขภาพที่ดีของมนุษย์และปศุสัตว์

ด้านอาหาร (Food

Cellulose fiber จากจุลินทรีย์

ด้านสัตว์เลี้ยง (Pet)

Test Kit สำหรับทดสอบ โรคไข้หัดสุนัข และ ลำไส้อักเสบในสุนัข

ด้านสุขภาพ (Health)

ภูมิคุ้มกันโรคจากผงไข่แดง

ด้านปศุสัตว์ (Livestock)

ด้านพืชและปุ๋ย (Plant & Fertilizer)

ปุ๋ย slow release

ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม (Energy & Environment)

Silica Aerogel