"ศูนย์สมาร์ทเทค"

มุ่งพัฒนาความปลอดภัยทางด้านอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร
ด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีที่ทันสมัย

ผลิตภัณฑ์จากการวิจัยของศูนย์สมาร์ทเทค

พรีไบโอติก (Prebiotic)

โพรไบโอติก (Probiotic)

ผลิตภัณฑ์นาโน (Nano Product)

สมุนไพร (Herb)