"ศูนย์สมาร์ทเทค"

มุ่งพัฒนาความปลอดภัยทางด้านอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร
ด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีที่ทันสมัย

เกี่ยวกับบริษัท

ประวัติความเป็นมา

บริษัท ศูนย์สมาร์ทเทค จำกัด (STC)

STC เป็นหนึ่งในบริษัทในกลุ่มบริษัทสมาร์ท เวท ขับเคลื่อนธุรกิจของกลุ่มบริษัทด้วยธุรกิจศึกษา วิจัยและพัฒนา (R&D) ที่เกี่ยวข้องกับด้านจุลชีววิทยา เคมี และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับด้านสัตว์เศรษฐกิจและสัตว์เลี้ยง มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมใหม่ที่มีส่วนในการลดและทดแทนการใช้ยาปฏิชีวนะ รวมถึงสารเคมีที่ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ อาหารมนุษย์ และสิ่งแวดล้อม โดยนำเทคโนโลยีชีวภาพและนาโนเทคโนโลยี มาใช้เป็นเทคโนโลยีหลักในการวิจัยและพัฒนา อีกทั้งยังมีความร่วมมือกับองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน หน่วยงานวิจัยของมหาวิทยาลัย และองค์การภายนอก เพื่อตอบสนองปัญหา หรือความต้องการของลูกค้า ซึ่งงานวิจัยของ STC หลายชิ้นได้รับการรับรองและได้รับรางวัลทั้งในและต่างประเทศ โดย STC มีสำนักงาน และห้อง Lab ตั้งอยู่ที่อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (Science Park)

Bronzemedaille, Inventions - New Products ปี 2018

รางวัลเหรียญเงินด้านสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมจากงาน International Trade Fair เมืองนูเรมเบิร์ก ประเทศเยอรมนี จากผลงานวิจัย Test Kit สำหรับการตรวจโรคลำไส้อักเสบในสุนัข ทดแทนการนำเข้าจากต่างประเทศ

Bronzemedaille, Inventions - New Products ปี 2018

รางวัลเหรียญเงินด้านสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมจากงาน International Trade Fair เมืองนูเรมเบิร์ก ประเทศเยอรมนี จากผลงานวิจัย Test Kit สำหรับการตรวจหาเชื้อไวรัสไข้หัดสุนัข ทดแทนการนำเข้าจากต่างประเทศ

รางวัล CAI Award Invention & Innovation ปี 2018

โดย China Association of Invention มอบรางวัลนี้ให้กับบริษัท ศูนย์สมาร์ทเทค จำกัด ในฐานะเป็นผู้ใช้เทคโนโลยีทางด้านนาโนเทคในการผลิตสารธรรมชาติทดแทนการใช้ยาปฏิชีวนะ

Bronzemedaille, Inventions - New Products ปี 2018

รางวัลเหรียญเงินจากงานนิทรรศการกรุงโซล ประเทศเกาหลี ในปี 2018 จากการวิจัยด้านการผลิต mineral chelate ทั้งแบบ powder และ liquid ทดแทนการนำเข้าจากต่างประเทศ

Salon International Des Inventions, Ionic Copper, Diplome Inventions Geneva

รางวัลนวัตกรรมจากกรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ จากการวิจัยการนำนวัตกรรม Nano Copper ประยุกต์ใช้เพื่อลดการปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรียในน้ำและวัตถุดิบอาหารสัตว์ รวมทั้งเชื้อ African Swine Fever (ASF)

วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำในด้านการวิจัยและพัฒนาโดยการนำเทคโนโลยีชีวิภาพและนาโนเทคโนโลยีมาใช้ในการสร้างสรรค์และพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมใหม่ ทั้งนี้ยังช่วยลดและทดแทนการใช้สารเคมี และยาปฏิชีวนะ ที่ใช้ในอาหารสัตว์ เพื่อความปลอดภัยในอาหารและสิ่งแวดล้อม

พันธกิจ

  1. วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท ได้แก่ พรีไบโอติก, โพรไบโอติก, กลุ่มผลิตภัณฑ์นาโนซีรี่ย์
  2. ห้องปฏิบัติการ / วิธีการวิเคราะห์ทางเคมีและจุลวิทยา คือ มีขั้นตอนการผลิตและการทดสอบที่ได้มาตรฐาน
  3. การทดสอบผลิตภัณฑ์ในห้องปฏิบัติการ (In vitro)
  4. ร่วมมือ ประสานงาน รวมถึงมีส่วนร่วมกับหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ ในการวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เศรษฐกิจและสัตว์เลี้ยง รวมถึงความสะอาดและความปลอดภัยในอาหารเหล่านั้น