"ศูนย์สมาร์ทเทค"

มุ่งพัฒนาความปลอดภัยทางด้านอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร
ด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีที่ทันสมัย

โครงสร้างองค์กร

ทำเนียบผู้บริหาร

นายสัตวแพทย์สุพจน์ หนุนไธสง

กรรมการผู้จัดการ

นายสัตวแพทย์กมล พิพัฒน์ภานุกูล

รองกรรมการผู้จัดการ

นายสัตวแพทย์บัญชา ไวยแสง

รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายขาย

คุณภัทรวดี เรียนเก่ง

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานกลาง